Hãy cấu hình những gì bạn cần với cố vấn tự động này, sau đó nhận được các tệp CAD và bảng dữ liệu.

Bộ cấu hình

Tìm kiếm theo hiệu suất

Nếu bạn không chắc chắn về sự kết hợp sản phẩm tốt nhất mà bạn nên chọn cho mục đích của mình, bạn có thể nhập nhu cầu của mình, như mô-men xoắn cuối cùng, tốc độ cuối cùng, cách sử dụng, v.v... và bộ cấu hình sẽ hoạt động như một nhà tư vấn.

Nó sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các cấu hình sản phẩm phù hợp; bạn có thể tải về bảng dữ liệu PDF chứa dữ liệu hiệu suất và bản vẽ kích thước cho mỗi cấu hình, cũng như các bản vẽ 2D và 3D.

Tìm kiếm theo sản phẩm

Được sử dụng nếu bạn đã biết cấu hình sản phẩm mà bạn muốn, và bạn chỉ muốn nhận nhanh hơn bảng dữ liệu PDF chứa dữ liệu hiệu suất và bản vẽ kích thước cho các bản vẽ 2D và 3D.