xác minh báo cáo thử nghiệm về hiệu suất, nhiệt độ, mô-men xoắn/tốc độ, v.v. của từng động cơ

Báo cáo thử nghiệm

TRIFASE - DELPHI

poli 2 velocità sincrona 3000 min-1 | poles 2 synchronous speed 3000 rpm

IE KW HP Type diagrams
numerical report Nm/rpm/A η % ΔT
2 0.09 0.12 56A-2 56A-2_0-09kW_report.pdf 56A-2_0-09kW_rpm-Nm-A.pdf 56A-2_0-09kW_eff.pdf 56A-2_0-09kW_deltaT.pdf
2 0.75 1.00 80A-2 80A-2_0-75kW_report.pdf 80A-2_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 80A-2_0-75kW_eff.pdf 80A-2_0-75kW_deltaT.pdf
2 1.10 1.50 80B-2 80B-2_1-1kW_report.pdf 80B-2_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-2_1-1kW_eff.pdf 80B-2_1-1kW_deltaT.pdf
2 1.50 2.00 80C-2 80C-2_1-5kW_report.pdf 80C-2_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 80C-2_1-5kW_eff.pdf 80C-2_1-5kW_deltaT.pdf
2 1.50 2.00 90S-2 90S-2_1-5kW_report.pdf 90S-2_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-2_1-5kW_eff.pdf 90S-2_1-5kW_deltaT.pdf
2 2.20 3.00 90L-2 90L-2_2-2kW_report.pdf 90L-2_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-2_2-2kW_eff.pdf 90L-2_2-2kW_deltaT.pdf
2 3.00 4.00 100L-2 100L-2_3kW_report.pdf 100L-2_3kW_rpm-Nm-A.pdf 100L-2_3kW_eff.pdf 100L-2_3kW_deltaT.pdf
2 4.00 5.50 100LB-2 100LB-2_4kW_report.pdf 100LB-2_4kW_rpm-Nm-A.pdf 100LB-2_4kW_eff.pdf 100LB-2_4kW_deltaT.pdf
2 4.00 5.50 112M-2 112M-2_4kW_report.pdf 112M-2_4kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-2_4kW_eff.pdf 112M-2_4kW_deltaT.pdf
2 5.50 7.50 112MB-2 112MB-2_5-5kW_report.pdf 112MB-2_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 112MB-2_5-5kW_eff.pdf 112MB-2_5-5kW_deltaT.pdf
2 5.50 7.50 132SA-2 132SA-2_5-5kW_report.pdf 132SA-2_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132SA-2_5-5kW_eff.pdf 132SA-2_5-5kW_deltaT.pdf
2 7.50 10.00 132SB-2 132SB-2_7-5kW_report.pdf 132SB-2_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132SB-2_7-5kW_eff.pdf 132SB-2_7-5kW_deltaT.pdf
2 9.20 12.50 132MA-2 132MA-2_9-2kW_report.pdf 132MA-2_9-2kW_rpm-Nm-A.pdf 132MA-2_9-2kW_eff.pdf 132MA-2_9-2kW_deltaT.pdf
2 11.00 15.00 132MB-2 132MB-2_11kW_report.pdf 132MB-2_11kW_rpm-Nm-A.pdf 132MB-2_11kW_eff.pdf 132MB-2_11kW_deltaT.pdf
2 11.00 15.00 160MA-2 160MA-2_11kW_report.pdf 160MA-2_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160MA-2_11kW_eff.pdf 160MA-2_11kW_deltaT.pdf
2 15.00 20.00 160MB-2 160MB-2_15kW_report.pdf 160MB-2_15kW_rpm-Nm-A.pdf 160MB-2_15kW_eff.pdf 160MB-2_15kW_deltaT.pdf
2 18.50 25.00 160L-2 160L-2_18-5kW_report.pdf 160L-2_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-2_18-5kW_eff.pdf 160L-2_18-5kW_deltaT.pdf
2 22.00 30.00 180M-2 180M-2_22kW_report.pdf 180M-2_22kW_rpm-Nm-A.pdf 180M-2_22kW_eff.pdf 180M-2_22kW_deltaT.pdf
2 30.00 40.00 200LA-2 200LA-2_30kW_report.pdf 200LA-2_30kW_rpm-Nm-A.pdf 200LA-2_30kW_eff.pdf 200LA-2_30kW_deltaT.pdf
2 37.00 50.00 200LB-2 200LB-2_37kW_report.pdf 200LB-2_37kW_rpm-Nm-A.pdf 200LB-2_37kW_eff.pdf 200LB-2_37kW_deltaT.pdf
2 45.00 60.00 225M-2 225M-2_45kW_report.pdf 225M-2_45kW_rpm-Nm-A.pdf 225M-2_45kW_eff.pdf 225M-2_45kW_deltaT.pdf
2 55.00 75.00 250M-2 250M-2_55kW_report.pdf 250M-2_55kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-2_55kW_eff.pdf 250M-2_55kW_deltaT.pdf
2 75.00 100.00 280S-2 280S-2_75kW_report.pdf 280S-2_75kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-2_75kW_eff.pdf 280S-2_75kW_deltaT.pdf
2 90.00 125.00 280M-2 280M-2_90kW_report.pdf 280M-2_90kW_rpm-Nm-A.pdf 280M-2_90kW_eff.pdf 280M-2_90kW_deltaT.pdf
2 110.00 150.00 315S-2 315S-2_110kW_report.pdf 315S-2_110kW_rpm-Nm-A.pdf 315S-2_110kW_eff.pdf www.motive.it
2 132.00 180.00 315MA-2 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 160.00 215.00 315LA-2 315LA-2_160kW_report.pdf 315LA-2_160kW_rpm-Nm-A.pdf 315LA-2_160kW_eff.pdf www.motive.it
2 200.00 270.00 315LB-2 315LB-2_200kW_report.pdf 315LB-2_200kW_rpm-Nm-A.pdf 315LB-2_200kW_eff.pdf www.motive.it
2 250.00 335.00 355M-2 355M-2_250kW_report.pdf 355M-2_250kW_rpm-Nm-A.pdf 355M-2_250kW_eff.pdf www.motive.it
2 315.00 423.00 355L-2 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 0.13 0.18 56B-2 56B-2_0-13kW_report.pdf 56B-2_0-13kW_rpm-Nm-A.pdf 56B-2_0-13kW_eff.pdf 56B-2_0-13kW_deltaT.pdf
3 0.18 0.25 63A-2 63A-2_0-18kW_report.pdf 63A-2_0-18kW_rpm-Nm-A.pdf 63A-2_0-18kW_eff.pdf 63A-2_0-18kW_deltaT.pdf
3 0.25 0.35 63B-2 63B-2_0-25kW_report.pdf 63B-2_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf 63B-2_0-25kW_eff.pdf 63B-2_0-25kW_deltaT.pdf
3 0.37 0.50 63C-2 63C-2_0-37kW_report.pdf 63C-2_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf 63C-2_0-37kW_eff.pdf 63C-2_0-37kW_deltaT.pdf
3 0.37 0.50 71A-2 71A-2_0-37kW_report.pdf 71A-2_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf 71A-2_0-37kW_eff.pdf 71A-2_0-37kW_deltaT.pdf
3 0.55 0.75 71B-2 71B-2_0-55kW_report.pdf 71B-2_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf 71B-2_0-55kW_eff.pdf 71B-2_0-55kW_deltaT.pdf
3 0.75 1.00 71C-2 71C-2_0-75kW_report.pdf 71C-2_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 71C-2_0-75kW_eff.pdf 71C-2_0-75kW_deltaT.pdf
3 0.75 1.00 80A-2 IE3 80A-2_IE3_0-75kW_report.pdf 80A-2_IE3_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 80A-2_IE3_0-75kW_eff.pdf 80A-2_IE3_0-75kW_deltaT.pdf
3 1.10 1.50 80B-2 IE3 80B-2_IE3_1-1kW_report.pdf 80B-2_IE3_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-2_IE3_1-1kW_eff.pdf 80B-2_IE3_1-1kW_deltaT.pdf
3 1.50 2.00 80C-2 IE3 80C-2_IE3_1-5kW_report.pdf 80C-2_IE3_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 80C-2_IE3_1-5kW_eff.pdf 80C-2_IE3_1-5kW_deltaT.pdf
3 1.50 2.00 90S-2 IE3 90S-2_IE3_1-5kW_report.pdf 90S-2_IE3_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-2_IE3_1-5kW_eff.pdf 90S-2_IE3_1-5kW_deltaT.pdf
3 2.20 3.00 90L-2 IE3 90L-2_IE3_2-2kW_report.pdf 90L-2_IE3_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-2_IE3_2-2kW_eff.pdf 90L-2_IE3_2-2kW_deltaT.pdf
3 3.00 4.00 100L-2 IE3 100L-2_IE3_3kW_report.pdf 100L-2_IE3_3kW_rpm-Nm-A.pdf 100L-2_IE3_3kW_eff.pdf 100L-2_IE3_3kW_deltaT.pdf
3 4.00 5.50 112M-2 IE3 112M-2_IE3_4kW_report.pdf 112M-2_IE3_4kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-2_IE3_4kW_eff.pdf 112M-2_IE3_4kW_deltaT.pdf
3 5.50 7.50 132SA-2 IE3 132SA-2_IE3_5-5kW_report.pdf 132SA-2_IE3_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132SA-2_IE3_5-5kW_eff.pdf 132SA-2_IE3_5-5kW_deltaT.pdf
3 7.50 10.00 132SB-2 IE3 132SB-2_IE3_7-5kW_report.pdf 132SB-2_IE3_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132SB-2_IE3_7-5kW_eff.pdf 132SB-2_IE3_7-5kW_deltaT.pdf
3 11.00 15.00 160MA-2 IE3 160MA-2_IE3_11kW_report.pdf 160MA-2_IE3_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160MA-2_IE3_11kW_eff.pdf 160MA-2_IE3_11kW_deltaT.pdf
3 15.00 20.00 160MB-2 IE3 160MB-2_IE3_15kW_report.pdf 160MB-2_IE3_15kW_rpm-Nm-A.pdf 160MB-2_IE3_15kW_eff.pdf 160MB-2_IE3_15kW_deltaT.pdf
3 18.50 25.00 160L-2 IE3 160L-2_IE3_18-5kW_report.pdf 160L-2_IE3_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-2_IE3_18-5kW_eff.pdf 160L-2_IE3_18-5kW_deltaT.pdf
3 22.00 30.00 180M-2 IE3 180M-2_IE3_22kW_report.pdf 180M-2_IE3_22kW_rpm-Nm-A.pdf 180M-2_IE3_22kW_eff.pdf 180M-2_IE3_22kW_deltaT.pdf
3 30.00 40.00 200LA-2 IE3 200LA-2_IE3_30kW_report.pdf 200LA-2_IE3_30kW_rpm-Nm-A.pdf 200LA-2_IE3_30kW_eff.pdf 200LA-2_IE3_30kW_deltaT.pdf
3 37.00 50.00 200LB-2 IE3 200LB-2_IE3_37kW_report.pdf 200LB-2_IE3_37kW_rpm-Nm-A.pdf 200LB-2_IE3_37kW_eff.pdf 200LB-2_IE3_37kW_deltaT.pdf
3 45.00 60.00 225M-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 55.00 75.00 250M-2 IE3 250M-2_IE3_55kW_report.pdf 250M-2_IE3_55kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-2_IE3_55kW_eff.pdf 250M-2_IE3_55kW_deltaT.pdf
3 75.00 100.00 280S-2 IE3 280S-2_IE3_75kW_report.pdf 280S-2_IE3_75kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-2_IE3_75kW_eff.pdf 280S-2_IE3_75kW_deltaT.pdf
3 90.00 125.00 280M-2 IE3 280M-2_IE3_90kW_report.pdf 280M-2_IE3_90kW_rpm-Nm-A.pdf 280M-2_IE3_90kW_eff.pdf 280M-2_IE3_90kW_deltaT.pdf
4 1.10 1.50 90S-2 IE4 90S-2_IE4_1-5kW_report.pdf 90S-2_IE4_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-2_IE4_1-5kW_eff.pdf 90S-2_IE4_1-5kW_deltaT.pdf
4 3.00 4.00 100L-2 IE4 100L-2_IE4_3kW_report.pdf 100L-2_IE4_3kW_rpm-Nm-A.pdf 100L-2_IE4_3kW_eff.pdf 100L-2_IE4_3kW_deltaT.pdf
4 11.00 15.00 160MA-2 IE4 160MA-2_IE4_11kW_report.pdf 160MA-2_IE4_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160MA-2_IE4_11kW_eff.pdf 160MA-2_IE4_11kW_deltaT.pdf
4 90.00 125.00 280M-2 IE4 280M-2_IE4_90kW_report.pdf 280M-2_IE4_90kW_rpm-Nm-A.pdf 280M-2_IE4_90kW_eff.pdf 280M-2_IE4_90kW_deltaT.pdf
4 110.00 150.00 315S-2 IE4 315S-2_IE4_110kW_report.pdf 315S-2_IE4_110kW_rpm-Nm-A.pdf 315S-2_IE4_110kW_eff.pdf 315S-2_IE4_110kW_deltaT.pdf
4 132.00 180.00 315MA-2 IE4 315MA-2_IE4_132kW_report.pdf 315MA-2_IE4_132kW_rpm-Nm-A.pdf 315MA-2_IE4_132kW_eff.pdf 315MA-2_IE4_132kW_deltaT.pdf
4 160.00 215.00 315LA-2 IE4 315LA-2_IE4_160kW_report.pdf 315LA-2_IE4_160kW_rpm-Nm-A.pdf 315LA-2_IE4_160kW_eff.pdf 315LA-2_IE4_160kW_deltaT.pdf
4 200.00 270.00 315LB-2 IE4 315LB-2_IE4_200kW_report.pdf 315LB-2_IE4_200kW_rpm-Nm-A.pdf 315LB-2_IE4_200kW_eff.pdf 315LB-2_IE4_200kW_deltaT.pdf
4 250.00 335.00 355M-2 IE4 355M-2_IE4_250kW_report.pdf 355M-2_IE4_250kW_rpm-Nm-A.pdf 355M-2_IE4_250kW_eff.pdf 355M-2_IE4_250kW_deltaT.pdf
4 315.00 423.00 355L-2 IE4 355L-2_IE4_315kW_report.pdf 355L-2_IE4_315kW_rpm-Nm-A.pdf 355L-2_IE4_315kW_eff.pdf 355L-2_IE4_315kW_deltaT.pdf

poli 4 velocità sincrona 1500 min-1 | 4 poles synchronous speed 1500 rpm

IE KW HP Type diagrams
numerical complete report Nm/rpm/A η % ΔT
2 0.06 0.09 56A-4 56A-4_0-06kW_report.pdf 56A-4_0-06kW_rpm-Nm-A.pdf 56A-4_0-06kW_eff.pdf 56A-4_0-06kW_deltaT.pdf
2 0.09 0.12 56B-4 56B-4_0-09kW_report.pdf 56B-4_0-09kW_rpm-Nm-A.pdf 56B-4_0-09kW_eff.pdf 56B-4_0-09kW_deltaT.pdf
2 0.13 0.18 63A-4 63A-4_0-13kW_report.pdf 63A-4_0-13kW_rpm-Nm-A.pdf 63A-4_0-13kW_eff.pdf 63A-4_0-13kW_deltaT.pdf
2 0.25 0.35 63C-4 63C-4_0-25kW_report.pdf 63C-4_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf 63C-4_0-25kW_eff.pdf 63C-4_0-25kW_deltaT.pdf
2 0.25 0.35 71A-4 71A-4_0-25kW_report.pdf 71A-4_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf 71A-4_0-25kW_eff.pdf 71A-4_0-25kW_deltaT.pdf
2 0.37 0.50 71B-4 71B-4_0-37kW_report.pdf 71B-4_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf 71B-4_0-37kW_eff.pdf 71B-4_0-37kW_deltaT.pdf
2 0.55 0.75 80A-4 80A-4_0-55kW_report.pdf 80A-4_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf 80A-4_0-55kW_eff.pdf 80A-4_0-55kW_deltaT.pdf
2 0.55 0.75 71C-4 71C-4_0-55kW_report.pdf 71C-4_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf 71C-4_0-55kW_eff.pdf 71C-4_0-55kW_deltaT.pdf
2 0.75 1.00 80B-4 80B-4_0-75kW_report.pdf 80B-4_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-4_0-75kW_eff.pdf 80B-4_0-75kW_deltaT.pdf
2 1.10 1.50 80C-4 80C-4_1-1kW_report.pdf 80C-4_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 80C-4_1-1kW_eff.pdf 80C-4_1-1kW_deltaT.pdf
2 1.10 1.50 90S-4 90S-4_1-1kW_report.pdf 90S-4_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-4_1-1kW_eff.pdf 90S-4_1-1kW_deltaT.pdf
2 1.50 2.00 90L-4 90L-4_1-5kW_report.pdf 90L-4_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-4_1-5kW_eff.pdf 90L-4_1-5kW_deltaT.pdf
2 1.90 2.60 90LB-4 90LB-4_1-9kW_report.pdf 90LB-4_1-9kW_rpm-Nm-A.pdf 90LB-4_1-9kW_eff.pdf 90LB-4_1-9kW_deltaT.pdf
2 2.20 3.00 100LA-4 100LA-4_2-2kW_report.pdf 100LA-4_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 100LA-4_2-2kW_eff.pdf 100LA-4_2-2kW_deltaT.pdf
2 3.00 4.00 100LB-4 100LB-4_3kW_report.pdf 100LB-4_3kW_rpm-Nm-A.pdf 100LB-4_3kW_eff.pdf 100LB-4_3kW_deltaT.pdf
2 4.00 5.50 112M-4 112M-4_4kW_report.pdf 112M-4_4kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-4_4kW_eff.pdf 112M-4_4kW_deltaT.pdf
2 5.00 6.80 112MB-4 112MB-4_5kW_report.pdf 112MB-4_5kW_rpm-Nm-A.pdf 112MB-4_5kW_eff.pdf 112MB-4_5kW_deltaT.pdf
2 5.50 7.50 132S-4 132S-4_5-5kW_report.pdf 132S-4_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132S-4_5-5kW_eff.pdf 132S-4_5-5kW_deltaT.pdf
2 7.50 10.00 132M-4 132M-4_7-5kW_report.pdf 132M-4_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132M-4_7-5kW_eff.pdf 132M-4_7-5kW_deltaT.pdf
2 9.20 12.50 132MB-4 132MB-4_9-2kW_report.pdf 132MB-4_9-2kW_rpm-Nm-A.pdf 132MB-4_9-2kW_eff.pdf 132MB-4_9-2kW_deltaT.pdf
2 11.00 15.00 132MC-4 132MC-4_11kW_report.pdf 132MC-4_11kW_rpm-Nm-A.pdf 132MC-4_11kW_eff.pdf 132MC-4_11kW_deltaT.pdf
2 11.00 15.00 160M-4 160M-4_11kW_report.pdf 160M-4_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160M-4_11kW_eff.pdf 160M-4_11kW_deltaT.pdf
2 15.00 20.00 160L-4 160L-4_15kW_report.pdf 160L-4_15kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-4_15kW_eff.pdf 160L-4_15kW_deltaT.pdf
2 18.50 25.00 180M-4 180M-4_18-5kW_report.pdf 180M-4_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf 180M-4_18-5kW_eff.pdf 180M-4_18-5kW_deltaT.pdf
2 22.00 30.00 180L-4 180L-4_22kW_report.pdf 180L-4_22kW_rpm-Nm-A.pdf 180L-4_22kW_eff.pdf 180L-4_22kW_deltaT.pdf
2 30.00 40.00 200L-4 200L-4_30kW_report.pdf 200L-4_30kW_rpm-Nm-A.pdf 200L-4_30kW_eff.pdf 200L-4_30kW_deltaT.pdf
2 37.00 50.00 225S-4 225S-4_37kW_report.pdf 225S-4_37kW_rpm-Nm-A.pdf 225S-4_37kW_eff.pdf 225S-4_37kW_deltaT.pdf
2 45.00 60.00 225M-4 225M-4_45kW_report.pdf 225M-4_45kW_rpm-Nm-A.pdf 225M-4_45kW_eff.pdf 225M-4_45kW_deltaT.pdf
2 55.00 75.00 250M-4 250M-4_55kW_report.pdf 250M-4_55kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-4_55kW_eff.pdf 250M-4_55kW_deltaT.pdf
2 75.00 100.00 280S-4 280S-4_75kW_report.pdf 280S-4_42kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-4_75kW_eff.pdf 280S-4_75kW_deltaT.pdf
2 90.00 120.00 280M-4 280M-4_90kW_report.pdf 280M-4_90kW_rpm-Nm-A.pdf 280M-4_90kW_eff.pdf 280M-4_90kW_deltaT.pdf
2 110.00 150.00 315S-4 315S-4_110kW_report.pdf 315S-4_110kW_rpm-Nm-A.pdf 315S-4_110kW_eff.pdf 315S-4_110kW_deltaT.pdf
2 132.00 180.00 315M-4 315M-4_132kW_report.pdf 315M-4_132kW_rpm-Nm-A.pdf 315M-4_132kW_eff.pdf 315M-4_132kW_deltaT.pdf
2 160.00 220.00 315LA-4 315LA-4_160kW_report.pdf 315LA-4_160kW_rpm-Nm-A.pdf 315LA-4_160kW_eff.pdf 315LA-4_160kW_deltaT.pdf
2 200.00 270.00 315LB-4 315LB-4_200kW_report.pdf 315LB-4_200kW_rpm-Nm-A.pdf 315LB-4_200kW_eff.pdf www.motive.it
2 250.00 335.00 355M-4 355M-4_250kW_report.pdf 355M-4_250kW_rpm-Nm-A.pdf 355M-4_250kW_eff.pdf www.motive.it
2 315.00 423.00 355L-4 355L-4_315kW_report.pdf 355L-4_315kW_rpm-Nm-A.pdf 355L-4_315kW_eff.pdf www.motive.it
3 0.18 0.25 63B-4 63B-4_0-18kW_report.pdf 63B-4_0-18kW_rpm-Nm-A.pdf 63B-4_0-18kW_eff.pdf 63B-4_0-18kW_deltaT.pdf
3 0.75 1.00 80B-4 IE3 80B-4_IE3_0-75kW_report.pdf 80B-4_IE3_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-4_IE3_0-75kW_eff.pdf 80B-4_IE3_0-75kW_deltaT.pdf
3 1.10 1.50 90S-4 IE3 90S-4_IE3_1-1KW_report.pdf 90S-4_IE3_1-1KW_rpm-Nm-A.pdf 90S-4_IE3_1-1KW_eff.pdf 90S-4_IE3_1-1KW_deltaT.pdf
3 1.50 2.00 90L-4 IE3 90L-4_IE3_1-5kW_report.pdf 90L-4_IE3_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-4_IE3_1-5kW_eff.pdf 90L-4_IE3_1-5kW_deltaT.pdf
3 2.20 3.00 100LA-4 IE3 100LA-4_IE3_2-2kW_report.pdf 100LA-4_IE3_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 100LA-4_IE3_2-2kW_eff.pdf 100LA-4_IE3_2-2kW_deltaT.pdf
3 3.00 4.00 100LB-4 IE3 100LB-4_IE3_3kW_report.pdf 100LB-4_IE3_3kW_rpm-Nm-A.pdf 100LB-4_IE3_3kW_eff.pdf 100LB-4_IE3_3kW_deltaT.pdf
3 4.00 5.50 112M-4 IE3 112M-4_IE3_4kW_report.pdf 112M-4_IE3_4kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-4_IE3_4kW_eff.pdf 112M-4_IE3_4kW_deltaT.pdf
3 5.50 7.50 132S-4 IE3 132S-4_IE3_5-5kW_report.pdf 132S-4_IE3_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132S-4_IE3_5-5kW_eff.pdf 132S-4_IE3_5-5kW_deltaT.pdf
3 7.50 10.00 132M-4 IE3 132M-4_IE3_7-5kW_report.pdf 132M-4_IE3_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132M-4_IE3_7-5kW_eff.pdf 132M-4_IE3_7-5kW_deltaT.pdf
3 11.00 15.00 160M-4 IE3 160M-4_IE3_11kW_report.pdf 160M-4_IE3_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160M-4_IE3_11kW_eff.pdf 160M-4_IE3_11kW_deltaT.pdf
3 15.00 20.00 160L-4 IE3 160L-4_IE3_15kW_report.pdf 160L-4_IE3_15kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-4_IE3_15kW_eff.pdf 160L-4_IE3_15kW_deltaT.pdf
3 18.50 25.00 180M-4 IE3 180M-4_IE3_18-5kW_report.pdf 180M-4_IE3_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf 180M-4_IE3_18-5kW_eff.pdf 180M-4_IE3_18-5kW_deltaT.pdf
3 22.00 30.00 180L-4 IE3 180L-4_IE3_22kW_report.pdf 180L-4_IE3_22kW_rpm-Nm-A.pdf 180L-4_IE3_22kW_eff.pdf 180L-4_IE3_22kW_deltaT.pdf
3 30.00 40.00 200L-4 IE3 200L-4_IE3_30kW_report.pdf 200L-4_IE3_30kW_rpm-Nm-A.pdf 200L-4_IE3_30kW_eff.pdf 200L-4_IE3_30kW_deltaT.pdf
3 37.00 50.00 225S-4 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 45.00 60.00 225M-4 IE3 225M-4_IE3_45kW_report.pdf 225M-4_IE3_45kW_rpm-Nm-A.pdf 225M-4_IE3_45kW_eff.pdf 225M-4_IE3_45kW_deltaT.pdf
3 55.00 75.00 250M-4 IE3 250M-4_IE3_55kW_report.pdf 250M-4_IE3_55kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-4_IE3_55kW_eff.pdf 250M-4_IE3_55kW_deltaT.pdf
3 90.00 120.00 280M-4 IE3 280M-4_IE3_90kW_report.pdf 280M-4_IE3_90kW_rpm-Nm-A.pdf 280M-4_IE3_90kW_eff.pdf 280M-4_IE3_90kW_deltaT.pdf
4 3.00 4.00 100LB-4 IE4 100LB-4_IE4_3kW_report.pdf 100LB-4_IE4_3kW_rpm-Nm-A.pdf 100LB-4_IE4_3kW_eff.pdf 100LB-4_IE4_3kW_deltaT.pdf
4 4.00 5.50 112M-4 IE4 112M-4_IE4_4kW_report.pdf 112M-4_IE4_4kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-4_IE4_4kW_eff.pdf 112M-4_IE4_4kW_deltaT.pdf
4 55.00 75.00 250M-4 IE4 250M-4_IE4_55kW_report.pdf 250M-4_IE4_55kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-4_IE4_55kW_eff.pdf 250M-4_IE4_55kW_deltaT.pdf
4 75.00 100.00 280S-4 IE3 280S-4_IE3_75kW_report.pdf 280S-4_IE3_75kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-4_IE3_75kW_eff.pdf 280S-4_IE3_75kW_deltaT.pdf
4 75.00 100.00 280S-4 IE4 280S-4_IE4_75kW_report.pdf 280S-4_IE4_75kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-4_IE4_75kW_eff.pdf 280S-4_IE4_75kW_deltaT.pdf
4 90.00 120.00 280M-4 IE4 280M-4_IE4_90kW_report.pdf 280M-4_IE4_90kW_rpm-Nm-A.pdf 280M-4_IE4_90kW_eff.pdf 280M-4_IE4_90kW_deltaT.pdf
4 110.00 150.00 315S-4 IE4 315S-4_IE4_110kW_report.pdf 315S-4_IE4_110kW_rpm-Nm-A.pdf 315S-4_IE4_110kW_eff.pdf 315S-4_IE4_110kW_deltaT.pdf
4 132.00 180.00 315M-4 IE4 315M-4_IE4_132kW_report.pdf 315M-4_IE4_132kW_rpm-Nm-A.pdf 315M-4_IE4_132kW_eff.pdf 315M-4_IE4_132kW_deltaT.pdf
4 160.00 220.00 315LA-4 IE4 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
4 200.00 270.00 315LB-4 IE4 315LB-4_IE4_200kW_report.pdf 315LB-4_IE4_200kW_rpm-Nm-A.pdf 315LB-4_IE4_200kW_eff.pdf 315LB-4_IE4_200kW_deltaT.pdf
4 250.00 335.00 355M-4 IE4 355M-4_IE4_250kW_report.pdf 355M-4_IE4_250kW_rpm-Nm-A.pdf 355M-4_IE4_250kW_eff.pdf 355M-4_IE4_250kW_deltaT.pdf
4 315.00 423.00 355L-4 IE4 355L-4_IE4_315kW_report.pdf 355L-4_IE4_315kW_rpm-Nm-A.pdf 355L-4_IE4_315kW_eff.pdf 355L-4_IE4_315kW_deltaT.pdf

poli 6 velocità sincrona 1000 min-1 | 6 poles synchronous speed 1000 rpm

IE KW HP Type diagrams
numerical complete report Nm/rpm/A η % ΔT
2 0.18 0.25 71A-6 71A-6_0-18kW_report.pdf 71A-6_0-18kW_rpm-Nm-A.pdf 71A-6_0-18kW_eff.pdf 71A-6_0-18kW_deltaT.pdf
2 0.25 0.35 71B-6 71B-6_0-25kW_report.pdf 71B-6_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf 71B-6_0-25kW_eff.pdf 71B-6_0-25kW_deltaT.pdf
2 0.37 0.50 80A-6 80A-6_0-37kW_report.pdf 80A-6_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf 80A-6_0-37kW_eff.pdf 80A-6_0-37kW_deltaT.pdf
2 0.55 0.75 80B-6 80B-6_0-55kW_report.pdf 80B-6_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-6_0-55kW_eff.pdf 80B-6_0-55kW_deltaT.pdf
2 0.75 1.00 90S-6 90S-6_0-75kW_report.pdf 90S-6_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-6_0-75kW_eff.pdf 90S-6_0-75kW_deltaT.pdf
2 1.10 1.50 90L-6 90L-6_1-1kW_report.pdf 90L-6_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-6_1-1kW_eff.pdf 90L-6_1-1kW_deltaT.pdf
2 1.50 2.00 100L-6 100L-6_1-5kW_report.pdf 100L-6_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 100L-6_1-5kW_eff.pdf 100L-6_1-5kW_deltaT.pdf
2 2.20 3.00 112M-6 112M-6_2-2kW_report.pdf 112M-6_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-6_2-2kW_eff.pdf 112M-6_2-2kW_deltaT.pdf
2 3.00 4.00 132S-6 132S-6_3kW_report.pdf 132S-6_3kW_rpm-Nm-A.pdf 132S-6_3kW_eff.pdf 132S-6_3kWdeltaT.pdf
2 4.00 5.50 132MA-6 132MA-6_4kW_report.pdf 132MA-6_4kW_rpm-Nm-A.pdf 132MA-6_4kW_eff.pdf 132MA-6_4kW_deltaT.pdf
2 5.50 7.50 132MB-6 132MB-6_5-5kW_report.pdf 132MB-6_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132MB-6_5-5kW_eff.pdf 132MB-6_5-5kW_deltaT.pdf
2 7.50 10.00 160M-6 160M-6_7-5kW_report.pdf 160M-6_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 160M-6_7-5kW_eff.pdf 160M-6_7-5kW_deltaT.pdf
2 11.00 10.00 160L-6 160L-6_11kW_report.pdf 160L-6_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-6_11kW_eff.pdf 160L-6_11kW_deltaT.pdf
2 15.00 15.00 180L-6 180L-6_15kW_report.pdf 180L-6_15kW_rpm-Nm-A.pdf 180L-6_15kW_eff.pdf 180L-6_15kW_deltaT.pdf
2 18.50 20.00 200LA-6 200LA-6_18-5kW_report.pdf 200LA-6_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf 200LA-6_18-5kW_eff.pdf 200LA-6_18-5kW_deltaT.pdf
2 22.00 30.00 200LB-6 200LB-6_22kW__report.pdf 200LB-6_22kW_rpm-Nm-A.pdf 200LB-6_22kW_eff.pdf 200LB-6_22kW_deltaT.pdf
2 30.00 40.00 225M-6 225M-6_30kW_report.pdf 225M-6_30kW_rpm-Nm-A.pdf 225M-6_30kW_eff.pdf 225M-6_30kW_deltaT.pdf
2 37.00 50.00 250M-6 250M-6_37kW_report.pdf 250M-6_37kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-6_37kW_eff.pdf 250M-6_37kW_deltaT.pdf
2 45.00 60.00 280S-6 280S-6_45kW_report.pdf 280S-6_45kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-6_45kW_eff.pdf 280S-6_45kW_deltaT.pdf
2 55.00 75.00 280M-6 280M-6_55kW_report.pdf 280M-6_55kW_rpm-Nm-A.pdf 280M-6_55kW_eff.pdf 280M-6_55kW_deltaT.pdf
2 75.00 100.00 315S-6 315S-6_75kW_report.pdf 315S-6_75kW_rpm-Nm-A.pdf 315S-6_75kW_eff.pdf 315S-6_75kW_deltaT.pdf
2 90.00 125.00 315MA-6 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 110.00 150.00 315LA-6 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 132.00 180.00 315LB-6 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 160.00 220.00 355MA-6 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 200.00 270.00 355MB-6 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 250.00 335.00 355L-6 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 0.75 1.00 90S-6 IE3 90S-6_IE3_0-75kW_report.pdf 90S-6_IE3_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-6_IE3_0-75kW_eff.pdf 90S-6_IE3_0-75kW_deltaT.pdf
3 1.10 1.50 90L-6 IE3 90L-6_IE3_1-1kW_report.pdf 90L-6_IE3_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-6_IE3_1-1kW_eff.pdf 90L-6_IE3_1-1kW_deltaT.pdf
3 1.50 2.00 100L-6 IE3 100L-6_IE3_1-5kW_report.pdf 100L-6_IE3_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 100L-6_IE3_1-5kW_eff.pdf 100L-6_IE3_1-5kW_deltaT.pdf
3 2.20 3.00 112M-6 IE3 112M-6_IE3_2-2kW_report.pdf 112M-6_IE3_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-6_IE3_2-2kW_eff.pdf 112M-6_IE3_2-2kW_deltaT.pdf
3 3.00 4.00 132S-6 IE3 132S-6_IE3_3kW_report.pdf 132S-6_IE3_3kW_rpm-Nm-A.pdf 132S-6_IE3_3kW_eff.pdf 132S-6_IE3_3kW_deltaT.pdf
3 4.00 5.50 132MA-6 IE3 132MA-6_IE3_4kW_report.pdf 132MA-6_IE3_4kW_rpm-Nm-A.pdf 132MA-6_IE3_4kW_eff.pdf 132MA-6_IE3_4kW_deltaT.pdf
3 5.50 7.50 132MB-6 IE3 132MB-6_IE3_5-5kW_report.pdf 132MB-6_IE3_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132MB-6_IE3_5-5kW_eff.pdf 132MB-6_IE3_5-5kW_deltaT.pdf
3 7.50 10.00 160M-6 IE3 160M-6_IE3_7-5kW_report.pdf 160M-6_IE3_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 160M-6_IE3_7-5kW_eff.pdf 160M-6_IE3_7-5kW_deltaT.pdf
3 11.00 15.00 160L-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 15.00 20.00 180L-6 IE3 180L-6_IE3_15kW_report.pdf 180L-6_IE3_15kW_rpm-Nm-A.pdf 180L-6_IE3_15kW_eff.pdf 180L-6_IE3_15kW_deltaT.pdf
3 18.50 25.00 200LA-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 22.00 30.00 200LB-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 30.00 40.00 225M-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 37.00 50.00 250M-6 IE3 250M-6_IE3_37kW_report.pdf 250M-6_IE3_37kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-6_IE3_37kW_eff.pdf 250M-6_IE3_37kW_deltaT.pdf
3 45.00 60.00 280S-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 55.00 75.00 280M-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
4 1.50 2.00 100L-6 IE4 100L-6_IE4_1-50kW_report.pdf 100L-6_IE4_1-50kW_rpm-Nm-A.pdf 100L-6_IE4_1-50kW_eff.pdf 100L-6_IE4_1-50kW_deltaT.pdf
4 2.20 3.00 112M-6 IE4 112M-6_IE4_2-2kW_report.pdf 112M-6_IE4_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-6_IE4_2-2kW_eff.pdf 112M-6_IE4_2-2kW_deltaT.pdf
4 7.50 10.00 160M-6 IE4 160M-6_IE4_7-5kW_report.pdf 160M-6_IE4_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 160M-6_IE4_7-5kW_eff.pdf 160M-6_IE4_7-5kW_deltaT.pdf
4 37.00 50.00 250M-6 IE4 250M-6_IE4_37kW_report.pdf 250M-6_IE4_37kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-6_IE4_37kW_eff.pdf 250M-6_IE4_37kW_deltaT.pdf
4 75.00 100.00 315S-6 IE4 315S-6_IE4_75kW_report.pdf 315S-6_IE4_75kW_rpm-Nm-A.pdf 315S-6_IE4_75kW_eff.pdf 315S-6_IE4_75kW_deltaT.pdf
4 90.00 125.00 315MA-6 IE4 315MA-6_IE4_90kW_report.pdf 315MA-6_IE4_90kW_rpm-Nm-A.pdf 315MA-6_IE4_90kW_eff.pdf 315MA-6_IE4_90kW_deltaT.pdf
4 110.00 150.00 315LA-6 IE4 315LA-6_IE4_110kW_report.pdf 315LA-6_IE4_110kW_rpm-Nm-A.pdf 315LA-6_IE4_110kW_eff.pdf 315LA-6_IE4_110kW_deltaT.pdf
4 132.00 180.00 315LB-6 IE4 315LB-4_IE4_200kW_report.pdf 315LB-4_IE4_200kW_rpm-Nm-A.pdf 315LB-4_IE4_200kW_eff.pdf 315LB-4_IE4_200kW_deltaT.pdf
4 160.00 220.00 355MA-6 IE4 355MA-6_IE4_160kW_report.pdf 355MA-6_IE4_160kW_rpm-Nm-A.pdf 355MA-6_IE4_160kW_eff.pdf 355MA-6_IE4_160kW_deltaT.pdf
4 200.00 270.00 355MB-6 IE4 355MB-6_IE4_200kW_report.pdf 355MB-6_IE4_200kW_rpm-Nm-A.pdf 355MB-6_IE4_200kW_eff.pdf 355MB-6_IE4_200kW_deltaT.pdf
4 250.00 335.00 355L-6 IE4 355L-6_IE4_250kW_report.pdf 355L-6_IE4_250kW_rpm-Nm-A.pdf 355L-6_IE4_250kW_eff.pdf 355L-6_IE4_250kW_deltaT.pdf
4 250.00 335.00 355L-6 IE4 355L-6_IE4_250kW_report.pdf 355L-6_IE4_250kW_rpm-Nm-A.pdf 355L-6_IE4_250kW_eff.pdf 355L-6_IE4_250kW_deltaT.pdf

poli 8 velocità sincrona 750 min-1 | 8 poles synchronous speed 750 rpm

IE KW HP Type diagrams
numerical complete report Nm/rpm/A η % ΔT
2 0.13 0.18 71B-8 71B-8_0-13kW_report.pdf 71B-8_0-13kW_rpm-Nm-A.pdf 71B-8_0-13kW_eff.pdf 71B-8_0-13kW_deltaT.pdf
2 0.18 0.25 80A-8 80A-8_0-18kW_report.pdf 80A-8_0-18kW_rpm-Nm-A.pdf 80A-8_0-18kW_eff.pdf 80A-8_0-18kW_deltaT.pdf
2 0.25 0.35 80B-8 80B-8_0-25kW_report.pdf 80B-8_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-8_0-25kW_eff.pdf 80B-8_0-25kW_deltaT.pdf
2 0.37 0.50 90S-8 90S-8_0-37kW_report.pdf 90S-8_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-8_0-37kW_eff.pdf 90S-8_0-37kW_deltaT.pdf
2 0.55 0.75 90L-8 90L-8_0-55kW_report.pdf 90L-8_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-8_0-55kW_eff.pdf 90L-8_0-55kW_deltaT.pdf
2 1.10 1.50 100LB-8 100LB-8_1-1kW_report.pdf 100LB-8_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 100LB-8_1-1kW_eff.pdf 100LB-8_1-1kW_deltaT.pdf
2 1.50 2.00 112M-8 112M-8_1-5kW_report.pdf 112M-8_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-8_1-5kW_eff.pdf 112M-8_1.5kW_deltaT.pdf
2 3.00 4.00 132M-8 132M-8_3kW_report.pdf 132M-8_3kW_rpm-Nm-A.pdf 132M-8_3kW_eff.pdf 132M-8_3kW_deltaT.pdf
2 5.50 7.50 160MB-8 160MB-8_5-5kW_report.pdf 160MB-8_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 160MB-8_5-5kW_eff.pdf 160MB-8_5-5kW_deltaT.pdf
2 7.50 10.00 160L-8 160L-8_7-5kW_report.pdf 160L-8_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-8_7-5kW_eff.pdf 160L-8_7-5kW_deltaT.pdf
2 11.00 15.00 180L-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 15.00 20.00 200L-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 90.00 125.00 315LA-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 132.00 180.00 355MA-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 160.00 220.00 355MB-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 200.00 270.00 355L-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
2 250.00 335.00 355LB-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 0.75 1.00 100LA-8 100LA-8_0-75kW_report.pdf 100LA-8_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 100LA-8_0-75kW_eff.pdf 100LA-8_0-75kW_deltaT.pdf
3 2.20 3.00 132S-8 132S-8_2-2kW_report.pdf 132S-8_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 132S-8_2-2kW_eff.pdf 132S-8_2-2kW_deltaT.pdf
3 4.00 5.50 160MA-8 160MA-8_4kW_report.pdf 160MA-8_4kW_rpm-Nm-A.pdf 160MA-8_4kW_eff.pdf 160MA-8_4kW_deltaT.pdf
3 18.50 25.00 225S-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 22.00 30.00 225M-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 30.00 40.00 250M-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 37.00 50.00 280S-8 280S-8_37kW_report.pdf 280S-8_37kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-8_37kW_eff.pdf 280S-8_37kW_deltaT.pdf
3 45.00 60.00 280M-8 280M-8_45kW_report.pdf 280M-8_45kW_rpm-Nm-A.pdf 280M-8_45kW_eff.pdf 280M-8_45kW_deltaT.pdf
3 55.00 75.00 315S-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 75.00 100.00 315MA-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
3 110.00 150.00 315LB-8 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
4 0.75 1.00 100LA-8 IE4 100LA-8_IE4_0-75kW_report.pdf 100LA-8_IE4_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 100LA-8_IE4_0-75kW_eff.pdf 100LA-8_IE4_0-75kW_deltaT.pdf
4 37.00 50.00 280S-8 IE4 280S-8_IE4_37kW_report.pdf 280S-8_IE4_37kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-8_IE4_37kW_eff.pdf 280S-8_IE4_37kW_deltaT.pdf
4 90.00 125.00 315LA-8 IE4 315LA-8_IE4_95kW_report.pdf 315LA-8_IE4_95kW_rpm-Nm-A.pdf 315LA-8_IE4_95kW_eff.pdf 315LA-8_IE4_95kW_deltaT.pdf


TRIFASE - DELFIRE

poli 2 velocità sincrona 3000 min-1 | poles 2 synchronous speed 3000 rpm

IE KW HP Type diagrams
numerical report Nm/rpm/A η % ΔT
0.37 0.50 DLF71A-2 DLF71A-2_0-37kW_report.pdf DLF71A-2_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf DLF71A-2_0-37kW_eff.pdf DLF71A-2_0-37kW_deltaT.pdf
0.55 0.75 DLF71B-2 DLF71B-2_0-55kW_report.pdf DLF71B-2_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf DLF71B-2_0-55kW_eff.pdf DLF71B-2_0-55kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 DLF80A-2 DLF80A-2_0-75kW_report.pdf DLF80A-2_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf DLF80A-2_0-75kW_eff.pdf DLF80A-2_0-75kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 DLF80B-2 DLF80B-2_1-1kW_report.pdf DLF80B-2_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf DLF80B-2_1-1kW_eff.pdf DLF80B-2_1-1kW_deltaT.pdf
1.50 2.00 DLF90S-2 DLF90S-2_1-5kW_report.pdf DLF90S-2_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf DLF90S-2_1-5kW_eff.pdf DLF90S-2_1-5kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 DLF90L-2 DLF90L-2_2-2kW_report.pdf DLF90L-2_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf DLF90L-2_2-2kW_eff.pdf DLF90L-2_2-2kW_deltaT.pdf
3.00 4.00 DLF100L-2 DLF100L-2_3kW_report.pdf DLF100L-2_3kW_rpm-Nm-A.pdf DLF100L-2_3kW_eff.pdf DLF100L-2_3kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 DLF11M-2 DLF112M-2_4kW_report.pdf DLF112M-2_4kW_rpm-Nm-A.pdf DLF112M-2_4kW_eff.pdf DLF112M-2_4kW_deltaT.pdf
5.50 7.50 DLF132SA-2 DLF132SA-2_5-5kW_report.pdf DLF132SA-2_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf DLF132SA-2_5-5kW_eff.pdf DLF132SA-2_5-5kW_deltaT.pdf
7.50 10.00 DLF132SB-2 DLF132SB-2_7-5kW_report.pdf DLF132SB-2_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf DLF132SB-2_7-5kW_eff.pdf DLF132SB-2_7-5kW_deltaT.pdf
11.00 15.00 DLF160MA-2 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
15.00 20.00 DLF160MB-2 DLF160MB-2_15kW_report.pdf DLF160MB-2_15kW_rpm-Nm-A.pdf DLF160MB-2_15kW_eff.pdf DLF160MB-2_15kW_deltaT.pdf
18.50 25.00 DLF160L-2 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
22.00 30.00 DLF180M-2 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
30.00 40.00 DLF200LA-2 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
37.00 50.00 DLF200LB-2 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it

poli 4 velocità sincrona 1500 min-1 | 4 poles synchronous speed 1500 rpm

KW HP Type diagrams
numerical complete report Nm/rpm/A η % ΔT
0.37 0.50 DLF71B-4 DLF71B-4_0-37kW_report.pdf DLF71B-4_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf DLF71B-4_0-37kW_eff.pdf DLF71B-4_0-37kW_deltaT.pdf
0.55 0.75 DLF80A-4 DLF80A-4_0-55kW_report.pdf DLF80A-4_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf DLF80A-4_0-55kW_eff.pdf DLF80A-4_0-55kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 DLF80B-4 DLF80B-4_0-75kW_report.pdf DLF80B-4_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf DLF80B-4_0-75kW_eff.pdf DLF80B-4_0-75kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 DLF90S-4 DLF90S-4_1-1kW_report.pdf DLF90S-4_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf DLF90S-4_1-1kW_eff.pdf DLF90S-4_1-1kW_deltaT.pdf
1.50 2.20 DLF90L-4 DLF90L-4_1-5kW_report.pdf DLF90L-4_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf DLF90L-4_1-5kW_eff.pdf DLF90L-4_1-5kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 DLF100LA-4 DLF100LA-4_2-2kW_report.pdf DLF100LA-4_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf DLF100LA-4_2-2kW_eff.pdf DLF100LA-4_2-2kW_deltaT.pdf
3.00 4.00 DLF100LB-4 DLF100LB-4_3kW_report.pdf DLF100LB-4_3kW_rpm-Nm-A.pdf DLF100LB-4_3kW_eff.pdf DLF100LB-4_3kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 DLF112M-4 DLF112M-4_4kW_report.pdf DLF112M-4_4kW_rpm-Nm-A.pdf DLF112M-4_4kW_eff.pdf DLF112M-4_4kW_deltaT.pdf
5.50 7.50 DLF132S-4 DLF132S-4_5-5kW_report.pdf DLF132S-4_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf DLF132S-4_5-5kW_eff.pdf DLF132S-4_5-5kW_deltaT.pdf
7.50 10.00 DLF132M-4 DLF132M-4_7-5kW_report.pdf DLF132M-4_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf DLF132M-4_7-5kW_eff.pdf DLF132M-4_7-5kW_deltaT.pdf
11.00 15.00 DLF160M-4 DLF160M-4_11kW_report.pdf DLF160M-4_11kW_rpm-Nm-A.pdf DLF160M-4_11kW_eff.pdf DLF160M-4_11kW_deltaT.pdf
15.00 20.00 DLF160L-4 DLF160L-4_15kW_report.pdf DLF160L-4_15kW_rpm-Nm-A.pdf DLF160L-4_15kW_eff.pdf DLF160L-4_15kW_deltaT.pdf
18.50 25.00 DLF180M-4 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
22.00 30.00 DLF180L-4 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
30.00 40.00 DLF200L-4 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it

poli 6 velocità sincrona 1000 min-1 | 6 poles synchronous speed 1000 rpm

KW HP Type diagrams
numerical complete report Nm/rpm/A η % ΔT
0.75 1.00 DLF90S-6 DLF90S-6_0-75kW_report.pdf DLF90S-6_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf DLF90S-6_0-75kW_eff.pdf DLF90S-6_0-75kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 DLF90L-6 DLF90L-6_1-1kW_report.pdf DLF90L-6_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf DLF90L-6_1-1kW_eff.pdf DLF90L-6_1-1kW_deltaT.pdf
1.50 2.00 DLF100L-6 DLF100L-6_1-5kW_report.pdf DLF100L-6_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf DLF100L-6_1-5kW_eff.pdf DLF100L-6_1-5kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 DLF112M-6 DLF112M-6_2-2kW_report.pdf DLF112M-6_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf DLF112M-6_2-2kW_eff.pdf DLF112M-6_2-2kW_deltaT.pdf
3.00 4.00 DLF132S-6 DLF132S-6_3kW_report.pdf DLF132S-6_3kW_rpm-Nm-A.pdf DLF132S-6_3kW_eff.pdf DLF132S-6_3kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 DLF132MA-6 DLF132MA-6_4kW_report.pdf DLF132MA-6_4kW_rpm-Nm-A.pdf DLF132MA-6_4kW_eff.pdf DLF132MA-6_4kW_deltaT.pdf
5.50 7.50 DLF132MB-6 DLF132MB-6_5-5kW_report.pdf DLF132MB-6_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf DLF132MB-6_5-5kW_eff.pdf DLF132MB-6_5-5kW_deltaT.pdf
7.50 10.00 DLF160M-6 DLF160M-6_7-5kW_report.pdf DLF160M-6_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf DLF160M-6_7-5kW_eff.pdf DLF160M-6_7-5kW_deltaT.pdf
11.00 15.00 DLF160L-6 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
15.00 20.00 DLF180L-6 DLF180L-6_15kW_report.pdf DLF180L-6_15kW_rpm-Nm-A.pdf DLF180L-6_15kW_eff.pdf DLF180L-6_15kW_deltaT.pdf
18.50 25.00 DLF200LA-6 DLF200LA-6_18-5kW_report.pdf DLF200LA-6_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf DLF200LA-6_18-5kW_eff.pdf DLF200LA-6_18-5kW_deltaT.pdf
22.00 30.00 DLF200LB-6 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it


MONOFASE - MONO

poli 2 velocità sincrona 3000 min-1 | poles 2 synchronous speed 3000 rpm

KW HP Type diagrams
numerical report Nm/rpm/A η % ΔT
0.18 0.25 M63A-2 M63A-2_0-18kW_report.pdf M63A-2_0-18kW_rpm-Nm-A.pdf M63A-2_0-18kW_eff.pdf M63A-2_0-18kW_deltaT.pdf
0.25 0.35 M63B-2 M63B-2_0-25kW_report.pdf M63B-2_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf M63B-2_0-25kW_eff.pdf M63B-2_0-25kW_deltaT.pdf
0.37 0.50 M71A-2 M71A-2_0-37kW_report_.pdf M71A-2_0-37kW_rpm-Nm-A_.pdf M71A-2_0-37kW_eff_.pdf M71A-2_0-37kW_deltaT_.pdf
0.55 0.74 M71B-2 M71B-2_0-55kW_report.pdf M71B-2_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf M71B-2_0-55kW_eff.pdf M71B-2_0-55kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 M80A-2 M80A-2_0-75kW_report.pdf M80A-2_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf M80A-2_0-75kW_eff.pdf M80A-2_0-75kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 M80B-2 M80B-2_1-1kW_report.pdf M80B-2_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf M80B-2_1-1kW_eff.pdf M80B-2_1-1kW_deltaT.pdf
1.50 2.00 M90S-2 M90S-2_1-5kW_report.pdf M90S-2_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf M90S-2_1-5kW_eff.pdf M90S-2_1-5kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 M90L-2 M90L-2_2-2kW_report.pdf M90L-2_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf M90L-2_2-2kW_eff.pdf M90L-2_2-2kW_deltaT.pdf

poli 4 velocità sincrona 1500 min-1 | 4 poles synchronous speed 1500 rpm

KW HP Type diagrams
numerical complete report Nm/rpm/A η % ΔT
0.18 0.25 M63B-4 M63B-4_0-18kW_report.pdf M63B-4_0-18kW_rpm-Nm-A.pdf M63B-4_0-18kW_eff.pdf M63B-4_0-18kW_deltaT.pdf
0.25 0.35 M71A-4 M71A-4_0-25kW_report.pdf M71A-4_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf M71A-4_0-25kW_eff.pdf M71A-4_0-25kW_deltaT.pdf
0.37 0.50 M71B-4 M71B-4_0-37kW_report.pdf M71B-4_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf M71B-4_0-37kW_eff.pdf M71B-4_0-37kW_deltaT.pdf
0.55 0.75 M80A-4 M80A-4_0-55kW_report.pdf M80A-4_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf M80A-4_0-55kW_eff.pdf M80A-4_0-55kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 M80B-4 M80B-4_0-75kW_report.pdf M80B-4_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf M80B-4_0-75kW_eff.pdf M80B-4_0-75kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 M90S-4 M90S-4_1-1kW_report.pdf M90S-4_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf M90S-4_1-1kW_eff.pdf M90S-4_1-1kW_deltaT.pdf
1.50 2.00 M90L-4 M90L-4_1-5kW_report.pdf M90L-4_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf M90L-4_1-5kW_eff.pdf M90L-4_1-5kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 M100LA-4 M100LA-4_2-2kW_report.pdf M100LA-4_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf M100LA-4_2-2kW_eff.pdf M100LA-4_2-2kW_deltaT.pdf
3.00 4.00 M100LB-4 M100LB-4_3kW_report.pdf M100LB-4_3kW_rpm-Nm-A.pdf M100LB-4_3kW_eff.pdf M100LB-4_3kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 M112M-4 M112M-4_4kW_report.pdf M112M-4_4kW_rpm-Nm-A.pdf M112M-4_4kW_eff.pdf M112M-4_4kW_deltaT.pdfMua hàng trực tuyến

Tại đây bạn có thể:

  • Biết thời gian giao hàng của từng mặt hàng
  • Xem giá ròng của bạn
  • Gửi đơn đặt hàng của bạn
  • Giám sát tiến độ của đơn hàng của bạn cho đến khi giao hàng
  • Kiểm tra các đơn hàng trước đây của bạn
Ghé thăm Khu vực Khách hàng của chúng tôi
Sản phẩm của chúng tôi
ộng c
IE2 hoặc IE3, IP55, đa điện áp đa tần số, vỏ nhôm S1
ộng c
IE2, IE3 hoặc IE4, IP55, đa điện áp đa tần số, khung gang S1
ộng c
với phanh điện từ có hoạt động âm
ộng c
cho nhiệt độ môi trường lên tới 100°C và chế độ hoạt động liên tục S1
ộng c
một pha, lớp F, chế độ hoạt động liên tục S1, IP55
ộng c
Động cơ được chứng nhận ATEX cho Vùng 1-2-21 và 22, Mục 2 và 3, Bụi và Khí
biến tần
hệ thống được cấp bằng sáng chế, dễ sử dụng, IP65, với bảng điều khiển có thể tháo rời, điều khiển từ xa không dây
biến tần
Bộ biến đổi tốc độ, dành cho điện 1 pha và động cơ 3 pha, công suất lên tới 2,2kw
biến tần
Bộ điều khiển cho hệ thống hút và thông gió không khí
biến tần
Bộ điều khiển máy nén khí
biến tần
Bộ điều khiển cho bộ nguồn thủy lực một pha và ba pha
biến tần
Biến tần điều khiển tự động của các hệ thống bơm nước
biến tần
Bộ điều khiển hoạt động độc lập hoặc kết hợp cho máy bơm và động cơ năng lượng mặt trời
biến tần
Biến tần được chứng nhận ATEX cho các Vùng 21 & 22, Mục 2 & 3, Bụi
hộp giảm tốc
Mẫu hộp giảm tốc ROBUS-A hoàn thiện dòng sản phẩm ROBUS
hộp giảm tốc
được làm bằng gang, với suất chịu được momen lực lên tới 4300Nm
hộp giảm tốc
Thân gang đúc nguyên khối chịu tải nặng, bánh răng côn 2 cấp, lên tới 4300Nm
hộp giảm tốc
cho lắp đặt trục cũng được. Thân gang đúc nguyên khối. Tối đa 5900Nm
hộp giảm tốc
được làm bằng vỏ nhôm đúc áp lực từ kích thước 25 đến 90, và bằng gang từ kích thước 110
hộp giảm tốc
được lắp đặt trên bất kỳ loại động cơ giảm tốc được lắp sẵn (PAM)
hộp giảm tốc
bộ điều tốc cơ khí dạng côn hành tinh mới
hộp giảm tốc
Hộp giảm tốc được chứng nhận ATEX cho Vùng 1-2-21 và 22, Mục 2 và 3, Bụi và Khí
iiot
Một hệ thống thông tin toàn diện và mở rộng bao gồm cảm biến + cổng + nền tảng + thông báo đẩy, mở, tự động điều chỉnh, IIoT, học máy và trí tuệ nhân tạo, TẤT CẢ TRONG MỘT